Algemene voorwaarden

De algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Wij-leren.nl Holding BV zijn van toepassing, met uitzondering van de punten waarop anders is overeengekomen. 
Voorwaarden
1. De klant is verantwoordelijk voor het doorgeven van mutaties in gebruikers van Wij-leren.nl Academie;
2. Om toegang te hebben tot Wij-leren.nl Academie is een actieve Wij-leren.nl Academie Basislicentie nodig. Wij-leren.nl Academie Pluslicenties, online scholingsactiviteiten of andere afgenomen online scholingspakketten zijn niet toegankelijk zonder Wij-leren.nl Academie Basislicentie;
3. Klant zorgt voor een vast contactpersoon die geautoriseerd is om ten aanzien van (Naam school/bestuur) Wij-leren.nl Academie beslissingen te nemen;
4. De klant stimuleert deelname van haar medewerkers aan de scholingsactiviteiten in de Wij-leren.nl Academie samen met Wij-leren.nl Holding BV;
5. De activiteiten vinden doorgaans plaats op een van de schoollocaties van (Naam school/bestuur). Indien een andere locatie vereist is, vindt overleg plaats tussen Wij-leren.nl Holding BV en de contactpersoon van (Naam school/bestuur). Indien aan wijziging van de locatie kosten zijn verbonden, zullen deze worden doorberekend in een aangepaste prijs voor de activiteit;
6. Scholingsactiviteiten vinden doorgang bij een vooraf afgesproken minimaal en maximaal aantal deelnemers. Wanneer de activiteit niet door dreigt te gaan door te weinig deelnemers, zal Wij-leren.nl Holding BV deze inschrijving in overleg open zetten voor overige Wij-leren.nl Academie gebruikers in de buurt van de trainingslocatie;
7. Vertrouwelijkheid: Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die Wij-leren.nl Academie verneemt of observeert, is voor zijn management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft meegedeeld of als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat. Zie ook onze privacy verklaring.
8. Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Wij-leren.nl Holding BV van toepassing. Inschrijvingen voor een scholingsactiviteit gelden in deze als opdracht.
9. Wij-leren.nl Holding BV is gerechtigd om inhoud van fysieke en online scholingsactiviteiten te wijzigen, scholingsactiviteiten te verwijderen en de samenstelling en inhoud van Wij-leren.nl Academie Pluslicenties en andere scholingspakketten aan te passen om de kwaliteit te waarborgen.
10. Copyright: Op al het gebruikte lesmateriaal geldt het intellectuele eigendom van Wij-leren.nl Academie. De gebruikte, gedemonstreerde en uitgegeven materialen mogen niet worden vermenigvuldigd, niet worden vervreemd van de eigenaar of de naam van de eigenaar en niet uit het verband worden gehaald. Het mag tevens niet worden gebruik als lesmateriaal zonder toestemming van Wij-leren.nl Academie.
Duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst treedt in werking op de afgesproken startdatum;
2. De overeenkomst is gesloten voor de duur van het aantal aangegeven jaren in de overeenkomst en wordt daarna stilzwijgend verlengd met 1 jaar;
3. Bij stilzwijgende verlenging van de overeenkomst dient de klant jaarlijks, uiterlijk twee maanden voor verlening van de overeenkomst, door te geven hoeveel Wij-leren.nl Academie Basislicenties en hoeveel Wij-leren.nl Academie Pluslicenties zij afneemt voor dat jaar. Deze zijn niet restitueerbaar. Indien dit niet tijdig wordt doorgegeven houden wij het aantal actieve Wij-leren.nl Academie Basislicenties en Wij-leren.nl Academie Pluslicenties aan zoals 2 maanden voor stilzwijgende verlenging bekend bij ons;
4. Indien een van de partijen de overeenkomst na het aantal aangegeven jaren in de overeenkomst wilt beëindigen, dan geldt er een opzegtermijn van twee maanden voorafgaand aan de jaarlijkse verlenging. Indien er na deze twee maanden wordt opgezegd dan zal de overeenkomst met 1 jaar worden verlengd en worden beëindigd bij het eerstvolgende moment van jaarlijkse (stilzwijgende) verlenging;
5. De overeenkomst moet schriftelijk (per mail) worden opgezegd welke door ons schriftelijk (per mail) bevestigd dient te worden;
6. Na het beëindigen van de overeenkomst hebben gebruikers van de klant geen toegang meer tot Wij-leren.nl Academie en afgenomen online scholingsactiviteiten, Wij-leren.nl Academie Pluslicenties of afgenomen online trainingspakketten. De aankoop hiervan is niet restitueerbaar;
7. Fysieke scholingsactiviteiten die bij het eindigen van deze overeenkomst nog niet zijn afgerond, worden onveranderd voortgezet, totdat zij volledig zijn afgerond.
8. In afwijking van het bepaalde in lid 2 is iedere partij gerechtigd deze overeenkomst en daaruit voortvloeiende opdrachten zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hierdoor enige verplichting tot vergoeding van eventuele schade ontstaat, indien één van de volgende omstandigheden zich voor doet:
• de andere partij de op haar rustende verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en ook na een schriftelijk te gunnen redelijke termijn zijn verplichtingen alsnog niet nakomt;
• de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
• aan de andere partij (al dan niet voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• de onderneming van de andere partij wordt beëindigd.

Tarieven en betaling
1. Jaarlijks factureren wij het totaalbedrag in de maand van de start- of verlengdatum van deze overeenkomst;
2. Aan het einde van ieder lopend jaar volgt er een eindafrekening waarin extra Wij-leren.nl Academie Basislicenties worden gefactureerd;
3. De klant betaalt het in de overeenkomst opgenomen bedrag per medewerker per jaar voor Wij-leren.nl Academie Basis en het in de overeenkomst opgenomen bedrag per medewerker per jaar voor Wij-leren.nl Academie Pluslicenties gebaseerd op het aantal schriftelijk bevestigde overeengekomen gebruikers. De bedragen zijn vrijgesteld van BTW;
4. Licenties van Wij-leren.nl Academie basis en licenties voor Wij-leren.nl Academie Pluslicenties worden apart gefactureerd
5. Wij-leren.nl Academie Pluslicentie wordt in de maand van aankoop gefactureerd en is 1 jaar vanaf aankoop geldig. Wij-leren.nl Academie Pluslicentie is niet overdraagbaar of restitueerbaar en is enkel toegankelijk indien de klant een actieve Wij-leren.nl Academie Basislicentie heeft voor de betreffende gebruiker;
6. Afgenomen scholingsactiviteiten worden in de maand na start van de training gefactureerd tegen de afgesproken tarieven;
7. Facturen worden verzonden aan de klant, of, indien daar sprake van is, wordt er uitgegaan van de bij Wij-leren.nl Holding BV reeds bekende afspraken over facturering;
8. Gebruikers met enkel een Wij-leren.nl Academie Basislicentie kunnen Wij-leren.nl Academie Pluslicenties als upgrade aankopen;
9. Wij behouden het recht voor om de tarieven van de Wij-leren.nl Academie Basislicentie, Wij-leren.nl Academie Pluslicenties en overige samengestelde pakketten te wijzigen;
10. Prijzen zijn onder voorbehoud van een jaarlijkse prijsindexatie van maximaal 5%;
11. Het tarief waartegen een medewerker zich inschrijft voor een scholingsactiviteit wordt, indien gewenst, zichtbaar gemaakt bij de aanmelding;
12. De klant heeft de mogelijkheid om inschrijving voor een scholingsactiviteit mogelijk te maken op basis van een maximaal bedrag per medewerker (kennistegoed), of na goedkeuring van de organisatie op een scholingsaanvraag van de medewerker;
13. Facturering van de scholingsactiviteiten vindt steeds plaats de maand na afloop van de eerste datum van een activiteit zoals genoemd in Artikel 2.
14. In geval van maatwerk specifiek voor (Naam school/bestuur) overeengekomen, wordt een separate offerte opgesteld en wordt ook separaat gefactureerd.

KLACHTEN EN KLACHTENREGELING

Artikel 1. Algemeen
Medewerkers van WIJ-LEREN.NL HOLDING BV zijn betrokken op de klant, nemen hun vak serieus en streven de hoogst denkbare kwaliteit na. Diensteverlening wordt pas uitgevoerd nadat met klanten zorgvuldig afstemming plaatsvond over de te behalen resultaten. We geven klanten voorafgaand aan de uitvoering inzicht in onze aanpak. Zo ervaart u altijd regie. Bovendien nemen wij onze verantwoordelijkheid door in iedere bijeenkomst op meerdere momenten feedback te vragen om nog beter aan te sluiten bij de behoefte van de klant. Dat wil niet zeggen dat de uitvoering per definitie vlekkeloos verloopt. Werkvormen kunnen niet aanslaan, er is gebrek aan chemie, verwachtingen blijken toch onvoldoende op elkaar te zijn afgestemd, enzovoort.
Het heeft onze voorkeur dat u ontevredenheid eerst bespreekt met de medewerker door wiens toedoen de klacht is ontstaan. Vaak is dat voldoende om tot een oplossing te komen. Onze medewerkers vragen bovendien uit zichzelf na afloop steevast aan de opdrachtgever om feedback.
Blijft u na het bespreken van uw klacht ontevreden, dan kunt u dit binnen twee maanden na vaststelling hiervan mondeling of schriftelijk aan ons kenbaar maken. Dat kan bij de betreffende medewerker(s) maar ook bij WIJ-LEREN.NL HOLDING BV. Schriftelijke reacties maakt u kenbaar:
a. Per e-mail aan: info@wij-leren.nl
b. Per post aan: Wij-Leren Holding BV – Concordialaan 5 – 6712 GL Ede
Zolang over de gegrondheid van de klacht geen overeenstemming is bereikt tussen klant en WIJ-LEREN.NL HOLDING BV blijft de betalingsverplichting van de klant onverminderd in stand.
Artikel 2. Begrippen
Klager: Klant (bijvoorbeeld schooldirecties/ besturen, individuele leerkrachten of ouders) en subsidiegevers (bijvoorbeeld de rijksoverheid of een gemeente)
Klacht: iedere uiting van ongenoegen, schriftelijk door de klager kenbaar gemaakt met betrekking tot de dienstverlening die overeengekomen is met Wij-leren.nl Holding BV.
Artikel 3. Interne klachtenbehandeling bij Wij-leren.nl Holding BV.
1. Klager dient een klacht in bij WIJ-LEREN.NL HOLDING BV.
2. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
3. Elke klacht wordt geregistreerd op een klachtenformulier.
4. Klachten over de uitvoering van de dienstverlening worden bij voorkeur door de klager rechtstreeks met de directie besproken en in vertrouwen behandeld. Is dat niet mogelijk, dan treedt de procedure klachtbehandeling in werking.
Artikel 4. Procedure interne klachtbehandeling:
1. Voor de procedure dient de klager de klacht schriftelijk gemotiveerd in bij WIJ-LEREN.NL HOLDING BV.
2. De klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
3. Klager ontvangt binnen een week een schriftelijke bevestiging dat zijn klacht ontvangen is.
4. Uiterlijk drie weken na binnenkomst van de klacht is er een gesprek gearrangeerd tussen de klager en WIJ-LEREN.NL HOLDING BV met als doel tot tevredenheid stemmende afhandeling van de klacht te komen.
5. Klager ontvangt binnen een week na dit gesprek een bevestiging van WIJ-LEREN.NL HOLDING BV over de overeengekomen wijze van afhandeling van de klacht. Dit geldt ook in geval er geen overeenstemming is bereikt.
6. Van elke klachtbehandeling wordt verslag gedaan. Wij houden een klachtenlogboek bij.
7. In iedere fase van de klachtbehandeling kan WIJ-LEREN.NL HOLDING BV nagaan of de klager door middel van een informele afhandeling van zijn klacht tevreden gesteld kan worden. Zodra WIJ-LEREN.NL HOLDING BV naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze regeling.
Artikel 5. Procedure externe klachtbehandeling
1. Indien de uitkomst van de interne klachtenbehandeling door de klager niet aanvaardbaar is, kan de klager zijn klacht voorleggen aan een onafhankelijk derde. De onafhankelijke derde is Stephan van der Kolk, directie@ehsdh-mantum.nl, 06-22 24 66 99.
2. Het oordeel van deze onafhankelijk derde is bindend en consequenties die hieruit voortvloeien worden binnen vier weken afgehandeld.
3. Uitsluitend indien Klager in het ongelijk wordt gesteld, komen de kosten die voortvloeien uit deze externe klachtbehandeling voor rekening van Klager.
Onvoorzien
Daar waar zich situaties voordoen waarin deze overeenkomst niet voorziet, treden partijen in overleg en zal de uitkomst desgewenst worden opgenomen in een nieuwe versie van de overeenkomst.