Kindgericht rekenonderwijs

Rekenvaardigheid ontwikkelen is meer dan sommetjes van een antwoord voorzien …
Write your awesome label here.

Over dit webinar

De tradities binnen het rekenonderwijs hebben geleid tot onwenselijke kenmerken. Een voorbeeld is het loskoppelen van de verschillende bewerkingen, zoals het aanbieden van vermenigvuldigen in leerjaar 4 en van delen in leerjaar 5.


Ook de nadruk op het invullen van antwoordjes, in plaats van op de manieren waarop leerlingen antwoorden kunnen bereiken, geeft de kinderen een verkeerd beeld van leren rekenen. Het gaat immers steeds om het herkennen en vervolgens gebruiken van de kenmerken van de betrokken getallen. Daarbij speelt de al verworven voorkennis steeds een rol. Dat maakt die processen niet alleen heel persoonlijk, maar leidt, mede door de daarop gegeven feedback, ook tot steeds meer zelfvertrouwen, doordat ze die kennis kunnen benutten.

Het webinar is mede gebaseerd op het boek ‘Rekenonderwijs kan anders’.

Het webinar kan worden uitgebreid met een praktisch onderdeel op locatie, dat kan bestaan uit:
- samen ontwikkelen van activiteiten die kinderen op dit spoor zetten
ondersteuning bij het ontwikkelen van de didactische en pedagogische vaardigheden die hiervoor nodig zijn
observaties van activiteiten met leerlingen waarin dit wordt toegepast, gevolgd door een nabespreking en feedback.

Getallen

  • De opbouw van het getallensysteem en de daarmee verbonden namen.
  • De cijfers en hun positie in de schrijfwijze van getallen.
  • De relatie tussen ‘hele’ getallen en ‘gebroken’ getallen en de daarbij passende namen

Bewerkingen

  • De vier soorten bewerkingen en hun onderlinge relatie.
  • De verschillende manieren waarop een berekening kan worden uitgevoerd, gebruik makend van de voorkennis die al aanwezig is.

Praktische tips

  • Oefenactiviteiten moeten aansluiten bij de al aanwezige voorkennis en leiden tot uitbreiding daarvan. 

Dolf Janson

Drs. Dolf Janson is ontwikkelaar en auteur, nascholer en begeleider gericht op het po. Zijn activiteiten zijn erop gericht dat de vakinhouden bij taal en rekenen functioneel en in samenhang aan de orde komen en steeds kunnen aansluiten bij de voorkennis van elke leerling. Daarbij is het doel niet het kunnen maken van een toetsdictee, maar het kunnen toepassen buiten het vak en ook buiten de school, en natuurlijk ook het voortbouwen binnen het vak op die ontwikkelde inzichten, voorkennis en vaardigheden, zodat die ervaren samenhang zelfvertrouwen geeft.